Algemene voorwaarden voor deelname.

Algemene voorwaarden Dit isDukenburg.

Algemene voorwaarden Dit isDukenburg.

De Stichting Dit is…Dukenburg is hier vermeld als: St DiD

1. De St DiD verleent hierbij het recht aan de huurder om voor de duur van de door St DiD nader aan te geven tijd en op de door St DiD aangegeven plaats gebruik te maken van een standplaats dan wel van een standplaats met kraam ten behoeve van het door St DiD te houden evenement.

2. De huurder mag de standplaats/kraam niet aan derden in gebruik geven of delen.

3. De standplaats/kraam wordt toegewezen door St DiD. De toegewezen plaats is niet voor discussie vatbaar. Na het indienen van het aanmeldformulier en betalen van de kosten aan St DiD is geen restitutie van huurkosten meer mogelijk, ongeacht de daadwerkelijke gebruikmaking van de standplaats.

4. De huurder verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat de hiernavolgende gebruiksvoorschriften door de huurder dan wel zijn medewerkers/ familieleden worden nageleefd. Bij niet nakomen zal huurder direct van het evenement verwijderd worden waarbij uitdrukkelijk geen recht op restitutie van de huurkosten bestaat.

5. De huurder van standplaats/kraam op Dit is…Dukenburg verklaart zich akkoord met alle voorwaarden door inzending van het inschrijfformulier.

6. St DiD is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit of verband houdende met deelname van de standhouder aan het evenement.

7. De huurder vrijwaart St DiD in deze volledig, voor alle schade waarvoor St DiD door derden wordt aangesproken, voortvloeiend uit of verband houdende met de deelname van de huurder aan het evenement.

8. Definitieve acceptatie van de inschrijving is ter beoordeling van de Stuurgroep van St DiD. 9. De huurder is verplicht om bij verontreiniging/ vervuiling van de standplaats die hem is toegewezen, deze verontreiniging direct na afloop van het evenement ongedaan te maken/ op te ruimen. Voldoet de huurder hier niet aan, dan zullen de kosten van het door een ander laten schoonmaken, op de huurder worden verhaald. Niet verkochte goederen en emballage dient de huurder weer mee te nemen.

10. Het is niet toegestaan open ruimtes tussen de kramen in gebruik te nemen. Deze ruimtes zijn, op grond van overheidsvoorschriften bestemd voor calamiteiten.

11. De huurder zal ervoor zorgen en staat ervoor in dat voor aanvang van het evenement alle redelijkerwijs te nemen maatregelen zijn getroffen, teneinde te voorkomen dat St DiD dan wel derden, schade lijden.

12. De huurder is verplicht ervoor zorgen dat hij/zij over alle eventueel van toepassing zijnde vergunningen beschikt en te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen

13. Alle aanwijzingen gegeven door medewerkers van DiD, politie/ verkeersregelaars in het belang van de openbare orde en de veiligheid in de breedste zin van het woord, moeten door de huurder direct worden opgevolgd.                                    

14. Wijkpark Meijhorst, aangrenzende groenvlakken en de Eikenlaantjes zijn absoluut verboden voor gemotoriseerd verkeer, stalling van aanhangers en goederen.

15. Hoewel St DiD zich zal inspannen de kramen vóór 8.00 uur te plaatsen kan de standhouder hier geen rechten aan ontlenen.

16. De huurder kan niet eerder met het opbouwen van de plaats c.q. inrichten van de kraam beginnen dan na 8.00 uur op de dag van het evenement. Na 10.00 uur zijn auto's niet op het terrein toegestaan. De kramen dienen vóór 10.00 uur ingericht te zijn. Mocht dit op dit tijdstip niet het geval zijn, dan vervalt (zonder teruggave van het staangeld) de kraam en wordt deze toegewezen aan een huurder van de reservelijst.

17. De kraam/standplaats dient direct na 16.00 uur leeg opgeleverd te worden

18. Standhouder mag ook het evenement niet eerder verlaten dan 16.00 uur, bij overtreding kan standhouder worden uitgesloten voor deelname in de toekomst.

19. Behoudens toestemming van St DiD is het niet toegestaan auto’s of aanhangwagens in de nabijheid van de standplaats/ kraam neer te zetten.

20. Het is niet toegestaan partytenten te plaatsen.

21. Deelname aan het evenement is geheel voor eigen rekening en eigen risico van de huurder.

22. De verkoop van loten en/ of ander kansspelmateriaal of het collecteren is niet toegestaan. Flyeren mag alleen direct vanuit de kraam plaatsvinden.

23.Verkoop en/of gebruik van alcohol is uitsluitend toegestaan op plaatsen die als zodanig door St DiD zijn aangewezen.

24. Ingeval van zaken waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is de bindende beslissing voorbehouden aan St DiD

oktober 2017