Algemene voorwaarden voor deelname.

Algemene voorwaarden Dit isDukenburg.

De Stichting Dit is…Dukenburg is hier vermeld als: St DiD

1. De St DiD verleent hierbij het recht aan de huurder om voor de duur van de door St DiD nader aan te geven tijd en op de door St DiD aangegeven plaats gebruik te maken van een plaats dan wel van een plaats met kraam ten behoeve van het door St DiD te houden evenement.

2. De huurder mag de plaats/kraam niet aan derden in gebruik geven.

3. De plaats/kraam wordt toegewezen door St DiD. De toegewezen plaats is niet voor discussie vatbaar. Na het indienen van het aanmeldformulier en betalen van de kosten aan St DiD is geen restitutie van huurkosten meer mogelijk, ongeacht de daadwerkelijke gebruikmaking van de standplaats.

4. De huurder verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat de hiernavolgende gebruiksvoorschriften door de huurder dan wel zijn medewerkers / familieleden worden nageleefd. Bij niet nakomen zal huurder direct van het evenement verwijderd worden waarbij uitdrukkelijk geen recht op restitutie van de huurkosten bestaat.

 • De huurder van plaats/kraam is verplicht om bij verontreiniging / vervuiling van de standplaats die hem is toegewezen, deze verontreiniging direct na afloop van het evenement ongedaan te maken / op te ruimen. Voldoet de huurder hier niet aan, dan zullen de kosten van het door een ander laten schoonmaken, op de huurder worden verhaald.
 • De huurder zal er voor zorg dragen en staat er voor in dat voor aanvang van het evenement alle redelijkerwijs te nemen maatregelen zijn getroffen, teneinde te voorkomen dat St DiD dan wel derden, schade lijden.
 • De huurder is verplicht er voor zorg te dragen over alle eventueel van toepassing zijnde vergunningen te beschikken en te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen
 • Alle aanwijzingen gegeven door de politie / verkeersregelaars in het belang van de openbare orde, de veiligheid of de vrijheid van het verkeer op de weg, zullen door de huurder direct worden opgevolgd.
 • Wijkpark Meijhorst, aangrenzende groenvlakken en de Eikenlaantjes zijn absoluut verboden voor gemotoriseerd verkeer, stalling van aanhangers en goederen.
 •  Hoewel St DiD zich zal inspannen de kramen VOOR 8.00 uur te plaatsen kan de standhouder hier geen rechten aan ontlenen.
 • De huurder kan niet eerder met het opbouwen van de plaats c.q. inrichten van de kraam beginnen dan na 8.00 uur op de dag van het evenement. Na 10.00 uur zijn auto's niet op het terrein toegestaan. De kramen dienen VOOR 10.00 uur ingericht te zijn. Mocht dit op dit tijdstip niet het geval zijn, dan vervalt (zonder teruggave van het staangeld) de kraam en wordt deze toegewezen aan een huurder van de reservelijst. 
 • De kraam dient direct na 16.00 uur opgeruimd te zijn.
 • Standhouder mag ook de braderie niet eerder verlaten dan 16.00 uur, bij overtreding kan standhouder worden uitgesloten voor deelname in de toekomst.
 • Het is niet toegestaan auto’s in de nabijheid van de standplaats / kraam neer te zetten.
 • Het is niet toegestaan om partytenten zodanig neer te zetten (met achter- en zijwanden), dat derden daardoor in hun verkoop of op andere wijze gehinderd worden.
 • Deelname aan het evenement is geheel voor eigen rekening en eigen risico van de huurder.
 • De verkoop van loten en / of ander kansspelmateriaal is niet toegestaan.
 • Verkoop en/of gebruik van alcohol is uitsluitend toegestaan op plaatsen die als zodanig door stuurgroep van St DiD zijn aangewezen.

5. De huurder van plaats/kraam op Dit is…Dukenburg verklaart zich akkoord met alle voorwaarden door inzending van het inschrijfformulier.

6. St DiD is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit of verband houdende met deelname van de standhouder aan het evenement.

7. De huurder vrijwaart St DiD in deze volledig, voor alle schade waarvoor St DiD door derden wordt aangesproken, voortvloeiend uit of verband houdende met de deelname van de huurder aan het evenement.

8. Definitieve acceptatie van de inschrijving is ter beoordeling van de Stuurgroep van St DiD.